Celsius Membership logo

Celsius Initiative är ett efterfrågat samarbetsnav som stödjer städer i sina energisystemomställningar till koldioxidneutrala system genom effektiva & integrerade värme- & kyllösningar.

Med städers behov i fokus samlar och delar Celsius teknisk, ekonomisk, social och politisk kunskap och expertis för att stötta städer i deras energisystemomställning via sin digitala verktygslåda, Celsius Toolbox.

Celsius Innovationskluster är ett forum som finns till för att främja innovation i Sverige.

Vi är en länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners för att accelerera svensk innovationstakt och affärsutveckling samt utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem.

Våra mål är:

  • Dela kunskap inom Europa – för positionering, synlighet och ökad trovärdighet för svenska aktörer
  • Skapa fler innovativa lösningar i testbäddar för både svenska och europeiska städer
  • Skapa nytta för svensk synlighet och kunskap i det europeiska systemet
  • Skapa processer för att adressera behov – och marknadsdriven innovation

Kommande events

Är du intresserad av att bli medlem?

Celsius erbjuder:

Innovationsinspiratör
Via seminarier och workshops inspirera till olika typer av utvecklingsprojekt (tre gånger per termin).

EU-expert 
Genom att medlemmarna får tillgång till en bred expert-kunskap ökar möjligheterna att få ta del av EU-medel som gagnar klimatomställningen, det egna företaget och branschen. Idag kan vi konstatera att svenska bolag inte är särskilt aktiva på området och att det finns en skepsis rent generellt mot EU-projekt eftersom många upplever att administrationen äter upp all förtjänst. Som medlem får du tillgång till en årlig genomgång av dina framtida investeringsbehov som kan finansieras via EU.

Affärsutvecklare
Celsius kan mycket aktivt bidra till att överbrygga från FoU till riktiga affärs-relationer. Inom ramen för Celsius kommer det att finnas ett antal testbäddar där aktörer får möjlighet att testa nya lösningar för att kunna kommersialisera lösningar.

Kunskapsledare
Genom att vi bildar en ”klubb” av likasinnade där man delar och sprider kunskap blir nyttan mycket stor för deltagarna eftersom varje medlem får del av så mycket mer kunskap än den som finns i den egna organisationen.

Kompetensutvecklare
Medlemmarna i Celsius kommer att få möjlighet att kompetensutveckla medarbetare. Detta genom att låta medarbetare vara med i utvecklingsprojekt som inte berör det egna bolaget utan projekt som finns hos någon annan. Det kan vara antingen i Sverige eller något annat europeiskt land. På så sätt bidrar de med sin kompetens men lär även av andra.

Systemutvecklare
Via vårt EU-nätverk anordnar vi seminarier, expertdiskussioner, regelverksfrågor etc, för att utveckla den svenska marknaden utifrån medlemmarnas behov.

Webinars

Celsius Innovationskluster webinar om vätgas

Celsius Innovationskluster webinar om vätgas

Vätgas har blivit ett mycket hett begrepp inom energibranschen den senaste tiden. Vi skall ha bränsleceller med vätgas som skall ... learn more

Använd EU för att förverkliga era hållbara affärer och tillväxt!

Använd EU för att förverkliga era hållbara affärer och tillväxt!

Välkommen till Celsius seminarium om hur ni som organisation med energisystemen i fokus kan använda EU:s nya ramprogram Horizon Europe ... learn more

Celsius Innovationskluster Webinar: Framtidens bränsle

Celsius Innovationskluster Webinar: Framtidens bränsle

Kära medlemmar, Celsius Innovationskluster bjöd in till ett webinar om framtidens bränsle med focus på biobränsle. Några frågor som ... learn more